Årsrapportar

RESULTAT 2018
Omsetning i 2018 er på 63,8 millionar kronar mot 54,4 millionar kroner i 2017, ei auke på 17%.
Driftsresultatet er på 21,8 millionar , som er ei auke på 65% frå 2017. Resultat etter skatt er på 9,7 millionar kroner mot 6,8 millionar kroner i 2017.
Skattekostnaden har dobla seg sidan 2017, og dette skuldast hovudsakleg grunnrenteskatten.